FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Bank Żywności SOS w Warszawie przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.

  Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
  • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
  • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
  • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
   OKRES REALIZACJI DOSTAW ŻYWNOŚCI DO MAGAZYNU BANKU ŻYWNOŚCI SOS W WARSZAWIE W RAMACH PODPROGRAMU 2016:01.08.2016 – 30.04.2017 

   OKRES REALIZACJI DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI W RAMACH PODPROGRAMU 2016:

   od dnia podpisania umowy do 14.06.2017

    

   DO KOGO SKIEROWANA JEST POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PODPROGRAMU 2016:

   Pomoc skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryteria
   PO PŻ znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – 1268 zł,
 • Dla osoby w rodzinie – 1028 złSPOSÓB KWALIFIKOWANIA DO UCZESTNICTWA W PODRPGRAMIE 2016:
  • OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.
  • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B. Oświadczenia są przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy, wypełniając część A zał. nr 5. Zał. nr 5 część B pozostaje w OPS.
  • OPR/OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.

   

  ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016:

 • makaron jajeczny – 5kg,
 • herbatniki – 2kg,
 • groszek z marchewką – 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
 • szynka drobiowa – 2,7 kg,
 • olej rzepakowy – 4l,
 • ryż biały – 5kg,
 • mleko UHT – 9l,
 • fasola biała – 3,2 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,2 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg,
 • cukier biały – 4kg,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4kg,
 • szynka wieprzowa – 0,3 kg,
 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg  

   
  Bank Żywności SOS w Warszawie przekazuje żywność organizacjom (OPL), które podpisały umowę na realizację Podprogramu 2016. OPL przekazują żywność swoim podopiecznym w formie paczek żywnościowych lub w formie posiłków (w zależności od profilu działalności). Przydział żywności ustalany jest każdego miesiąca przez Bank Żywności w zalezności od ilości i rodzaju żywności dostępnej w magazynie oraz od zaplanowanych dostaw.

  UWAGI DOT. DYSTRYBUCJI:

  prosimy o kontakt z Bankiem Żywności SOS w Warszawie,

  adres: ul. Stanisława Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów 1,

  tel. 022 753 85 00, e-mail: bzsos@bzsos.pl

   

Przydział żywności na dany miesiąc (Podprogram 2016)

Podprogram 2015

loga_wszystkie