Podprogram FEAD 2014 – wytyczne i wzory dokumentów

BZ SOSW grudniu tego roku rozpoczną się dostawy w ramach Podprogramu FEAD. Do magazynu Banku Żywności trafią następujące produkty: makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, mleko, olej rzepakowy. Produkty będą wydawane do 15 stycznia 2015r.

Każda organizacja do tej pory współpracująca z Bankiem Żywności SOS w Warszawie chcąca przystąpić do programu powinna złożyć następujące dokumenty do końca listopada:

Należy również zebrać i okazać dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność podopiecznych do otrzymania pomocy żywnościowej według wzorów oświadczeń i skierowań utworzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-pomoc-zywnosciowa/

Zachęcam Państwa do zapoznani się z wytycznymi Podprogramu:

Wytyczne – Podprogram 2014 zatwierdzone

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

– bezdomni,

– niepełnosprawni,

– bezrobotni,

– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane),

– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej,

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej[1], tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

–        OPS-y będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osóbzakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto powinny rozpowszechniać informacje o realizacji PO PŻ i wskazywać najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych. POPZ_Zalacznik nr 4 do wytycznych stanowi wzór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ,

–      OPR i OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału
w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego POPZ_Zalacznik nr 5a do wytycznych. Ponadto, w przypadku przekazywania pomocy żywnościowej wyłącznie na podstawie otrzymanej z OPS listy osób zakwalifikowanych, OPR i OPL zobowiązane są posiadać podpisane przez osoby znajdujące się na tej liście oświadczenia, których wzór stanowi POPZ_Zalacznik nr 5b. do wytycznych

 

Dla każdego zgłoszonego podopiecznego przewidziana jest paczka żywnościowa składająca się z następujących produktów:

  • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe
  • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe
  • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe
  • olej rzepakowy  – 1 opakowanie jednostkowe
  • mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe

 Pozostałe wzory dokumentów:

POPZ_Zalacznik nr 1 do wytycznych

POPZ_Zalacznik nr 2 do wytycznych 

POPZ_Zalacznik nr 3 do wytycznych 

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.