Podprogram FEAD – po spotkaniu

BZ SOS4 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 odbyło się spotkanie dotyczące Podprogramu FEAD 2014 dla organizacji zajmujących się bezdomnością. Poniżej prezentujemy najważniejsze zagadnienia poruszane podczas spotkania.

 • Czas dystrybucji żywności w ramach Podprogramu FEAD 2014:BZSOS musi wydać żywność do 23.01.2015, a organizacje partnerskie do 31.01.2015. Nie ma możliwości zmagazynowania żywności na kolejne miesiące. Do 10 stycznia muszą Państwo przewidzieć oraz zgłosić do BZSOS, to czy żywność zostanie wydana w terminie. Jeśli nie, należy nam ją jak najszybciej oddać.

 

 • Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności podopiecznych, dystrybucji, ewidencji: nie można stosować własnych wzorów dokumentów. FEAD powinien być rozliczany na drukach zaproponowanych do umowy (załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6). Bardzo proszę wypełniać dokumenty w całości, nie pomijać żadnych rubryczek.

 

 • Sprawozdawczość: podczas Podprogramu FEAD 2014 należy złożyć do BZSOS w sumie 3 sprawozdania. Sprawozdania cząstkowe do 05.01.2015 oraz do 05.02.2015 (załącznik nr 3) oraz sprawozdanie końcowe do 05.02.2015 (załącznik nr 6). Bardzo proszę Państwa o terminowość w sprawozdawczości.

 

 • Oznaczenia punktów dystrybucji: w miejscach dystrybucji powinny się pojawić następujące informacje o:
 1. finansowaniu PO PŻ 2014-2020 ze środków UE, poprzez umieszczenie co najmniej jednego plakatu (minimalny format A3) z symbolem UE, nazwą „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” i „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym” oraz logo MPiPS i ARR, według wzoru określonego w załączniku nr 8 do umowy,
 2. kryteriach kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Programu 2014, zgodnie z  z § 5 ust. 3 umowy,
 3. zasadach przekazywania artykułów spożywczych, które w minimalnym zakresie powinny obejmować informacje ujęte w treści § 6 ust. 4 umowy,
 4. możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację do organu wyższego stopnia OPL lub do Banku Żywności, z którym OPL podpisała umowę, albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według wzoru określonego w załączniku nr 9 do umowy.

 

 • Podpisywanie umów: umowy będziemy podpisywać w siedzibie Banku w Regułach. Bardzo proszę o obecność osób upoważnionych do podpisywania takich dokumentów (osoby widniejące w KRS lub każda inna osoba będąca upoważniona do podpisywania umów – w tej sytuacji należy również dostarczyć takie upoważnienie). Umowę podpiszemy po dostarczeniu wymaganych dokumentów oraz okazaniu dokumentacji osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

 • Załącznik nr 7: przypominam o konieczności dostarczenie nam tego załącznika, bez niego nie możemy podpisać umowy.

 

 • Zaległości w sprawozdawczości PEAD: każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu FEAD 2014 nie może zalegać ze sprawozdaniami z dystrybucji żywności w ramach programu PEAD.

 

Kolejne spotkanie dla pozostałych organizacji odbędzie się 10.12.2014r. o godz. 14:00 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy pl. Bankowym 3/5, sala 169. Zapraszamy.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.