Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – PODPROGRAM 2015

BZ SOSWielkimi krokami zbliża się do nas kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 – 2020 – Podprogram 2015. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi oraz założeniami Podprogramu – POPZ_wytyczne zatwierdzone.

Nazwa programu: Podprogram 2015

Czas trwania: 01.05.2015 – 29.02.2016

Dostawy rozpoczynają się 01.05.2015, a dystrybucja z magazynu Banku rozpocznie się w terminie późniejszym, jak już otrzymamy odpowiednią ilość żywności. O terminie rozpoczęcia dystrybucji będziemy Państwa informować.

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2015: pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków) oraz działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne podopiecznych (zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w programie) .

Artykuły spożywcze: 13 produktów – artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne (klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy.

Średni miesięczny limit pomocy żywnościowej: od 3,5kg/osobę/miesiąc do 6kg/osobę/miesiąc. Limity nie dotyczą dzieci do 18 roku życia.

Kwalifikowalność podopiecznych: podopieczni powinni być kwalifikowani na podstawie skierowań z OPS (Zalacznik nr 5 do Wytycznych skier-OPS) lub list z OPS oraz oświadczeń (Zalacznik nr 7 do Wytycznych- osw. osoby wskazanej na liscie OPS). W przypadku osób bezdomnych dopuszczalna jest samodzielna kwalifikacja organizacji na podstawie oświadczeń (Zalacznik nr 6 do Wytycznych- osw. osoby bezdomnej).

Skierowania z OPS powinny mieć ważność 6 miesięcy.

Kryteria kwalifikowalności osób: Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryterium dochodowe.

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

 1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):
  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
  • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 1. Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL):
 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Działania te będą realizowane przez Bank Żywności SOS w Warszawie w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej. Bank Żywności opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań. Organizacja (OPL) zobowiązana jest do poinformowania swoich podopiecznych o realizacji działań, zaproszenia ich do udziału i zadbania o udział określonej liczby osób w zajęciach (min. 15% podopiecznych zgłoszonych do programu). Dokładne terminy i tematyka zajęć będzie ustalane w uzgodnieniu z daną organizacją.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać

Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ.

Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach EFS i PROW w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

W związku z powyższym proszę Państwa o przesłanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na realizację działań towarzyszących dla Państwa podopiecznych. Proszę określić, który obszar działań jest najbardziej potrzebny podopiecznym (warsztaty kulinarne – potrzebne minimum zaplecza gastronomicznego, zajęcia edukacyjne nt. prawidłowego żywienia, edukacja ekonomiczna) oraz do jakich grup chcieliby Państwo skierować działania (dzieci, kobiety w ciąży, rodzice i opiekunowie, seniorzy itp.). Jesteśmy w trakcie planowania działań towarzyszących, więc Państwa propozycje sa mile widziane. Zależy nam, aby przygotować działania, które faktycznie będą przydatne Państwa podopiecznym i będą możliwe do zrealizowania.

Na informacje od Państwa czekam do 27 marca.

Dokumenty dotyczące prowadzonej dystrybucji żywności, działań towarzyszących oraz sprawozdawczości:

Zalacznik nr 1 do Wytycznych -Lista osob zakwalifik. do PO PZ

Zalacznik nr 2 do Wytycznych – ewidencja wyd. art. spoz.

Zalacznik nr 3 do Wytycznych- ewid. wyd. posilkow

Zalacznik nr 3a do Wytycznych – lista osob obj. pomoca w for. posilkow

Zalacznik nr 4 do Wytycznych ew. przyjetych i wydanych art. spozyw.

Zalacznik nr 8 do Wytycznych iformacja o przepr. dzial. towarzysz.

po pz logo jpg logo z flaga jpg

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.