ISO

W 2006, 2007, 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2000, obecnie fundacja pracuje wg norm ISO 9001:2000.

ISO w naszej fundacji
Fundacja uczestniczyła w projekcie rozwoju strategicznego i instytucjonalnego realizowanym przez Federację Polskich Banków Żywności. Jednym z jego elementów była „Standaryzacja funkcjonowania Banków Żywności. Proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 w Biurze Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności i Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie”. Pracownicy fundacji uczestniczyli  w szkoleniach firmy certyfikującej.

Na czym polega ISO?
System Zarządzania Jakością ( ISO) jest pisemnie udokumentowanym systemem, obejmującym wszystkie planowane i systematyczne działania organizacji. ISO ma na celu porządkowanie pracy organizacji oraz  zagwarantowanie ustalonych wymagań jakościowych dla wyrobów lub usług. System zapewnienia jakości to ramy, które ukierunkowują i ułatwiają działanie.

Na zarządzanie jakością składają się aktywne działania ulepszające: tj. planowanie jakości, sterowanie jakością, zarządzanie procesem, kontrola jakości i doskonalenie jakości. Zarządzanie jakością powinno być usprawniane poprzez wprowadzenie konkretnych, udokumentowanych procedur postępowania, położenie nacisku bardziej na zapobieganie wadom, niż na  ich wykrywanie, określenie odpowiedzialności za zapewnienie jakości w poszczególnych etapach produkcji oraz poprzez systematyczne poddawanie elementów systemu jakości audytom wewnętrznym.

Co to jest audyt?
Audyt jest to proces, który ma na celu określenie, w jakim stopniu organizacja spełniła  ustalone kryteria jakościowe oraz wykazanie, że badany obszar jest zgodny z wymaganiami systemu zarządzania jakością. Różnica między kontrolą a audytem polega na tym, iż celem kontroli jest znalezienie błędów, a audytu – wykazanie zgodności. Audyt ma także pomagać pracownikom w doskonaleniu swojej pracy.
Do metod stosowanych w audycie należą między innymi: wywiad z zastosowaniem check-listy (listy pytań),rozmowa, analiza procedur i pozostałej dokumentacji systemowej.

Cele ISO
Nadrzędnym celem zarządzania jakością jest satysfakcja klienta, czyli zdefiniowanie i zaspokojenie jego potrzeb. Powinno być to realizowane poprzez określanie i spełnianie wymagań klienta. Polityka jakości  zobowiązuje do ciągłego podwyższania skuteczności systemu.

Organizacja wprowadzająca ISO dąży do uzyskania certyfikatu ISO. Może go uzyskać po wprowadzeniu systemu i pozytywnym przejściu audytu certyfikacyjnego.  Audyt ten kończy się rekomendacją  pozwalającą na wystawienie certyfikatu przez właściwą jednostkę. Jest on ważny przez okres 3 lat, potem następuje audyt recertyfikacyjny, który przedłuża posiadanie certyfikatu na kolejne 3 lata.

Co można osiągnąć dzięki ISO?
Niektóre z korzyści wynikające z posiadania certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością to:

  • zmiana podejścia do jakości w organizacji,
  • poprawa postawy wobec klienta,
  • uporządkowanie całego obszaru zarządzania firmą i uregulowanie zadań, kompetencji i odpowiedzialności,
  • wzrost zaufania klientów do organizacji,
  • możliwość przystąpienia do przetargów ofert na dostawy wyrobów, gdy posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.

Działania naszej fundacji w ramach ISO

  • Szkolenie ogólne dla liderów Banków Żywności, zapoznające z zagadnieniami Systemu Zarządzania Jakością.
  • Szkolenie szczegółowe dla zarządzających i pracowników Federacji Polskich Banków Żywności i Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie (około 10 osób). Tematem szkolenia było zapoznanie z wymogami normy ISO 9001.
  • Szkolenie dla audytorów wewnętrznych dla Federacji i Fundacji BŻ SOS w Warszawie. Wykształcono 5 audytorów. Będą oni brali udział w audytach wewnętrznych innych banków żywności przy prowadzeniu procesu standaryzacji działań całej organizacji. Będą też kształcić innych audytorów, pochodzących z Banków Żywności.