Jesteś organizacją i chcesz żywność dla podopiecznych?

JAK NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?

Krok 1. Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, należy wypełnić wniosek według zaproponowanego przez nas schematu oraz uzupełnić go o załączniki.

FS-3.1-1-Wniosek-o-przyjęcie-organizacji

O ile wniosek jest wspólny dla wszystkich starających się o przyjęcie do grona odbiorców, o tyle załączniki różnią się w zależności od charakteru wnioskującej organizacji.

1. Organizacje pozarządowe:
a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 3 miesiące,
b) statut organizacji,
c) rekomendacja z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (lub ewentualnie z jednostki samorządu terytorialnego – np. z gminy) dotycząca Państwa działalności związanej z dożywianiem oraz zasadności współpracy między Państwem a nami.

2. Jednostki wyznaniowe:
a) rejestr z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub innego równorzędnego rejestru,
b) regulamin domu/ośrodka/zakładu,
c) rekomendacja z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (lub ewentualnie z jednostki samorządu terytorialnego – np. z gminy) dotycząca Państwa działalności związanej z dożywianiem  oraz zasadności współpracy między Państwem a nami.

Krok 2. Wypełniony wniosek należy wydrukować i wraz z załącznikami przesłać nam pocztą lub przywieźć osobiście – chodzi o to, by podpisy oraz pieczęcie były oryginalne i czytelne. Proszę pamiętać, że wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Państwa organizacji zgodnie z zapisem w KRS. Wnioski przesłane elektronicznie lub faksem, niekompletne, bez wymaganych załączników, nie są rozpatrywane.

Krok 3. Złożony wniosek jest rejestrowany w bazie komputerowej oraz archiwizowany w postaci papierowej. Ewentualne braki są zgłaszane organizacji wnioskującej z prośbą o ich uzupełnienie.

Krok 4. Kompletny wniosek jest rozpatrywany przez Komisję ds. Odbiorców. Proces rozpatrywania może trwać nawet kilka tygodni, ponieważ niejednokrotnie komisja podejmuje decyzję o uzupełnieniu wniosku o dodatkowe informacje. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, komisja rekomenduje odwiedziny u wnioskującej organizacji.

Krok 5. Po podjęciu przez Komisję ds. Odbiorców wiążącej decyzji, organizacja jest informowana telefonicznie i pisemnie o wyniku postępowania. Organizacja ma prawo odwołać się od decyzji komisji lub ponownie złożyć wniosek w późniejszym terminie.

Krok 6. Organizacja, która została przyjęta wraz z informacją o przyjęciu otrzymuje pocztą Kartę Odbiorcy (formularz dotyczący m.in. magazynów, kuchni, transportu i finansowania) i dwa egzemplarze Karty Współpracy. Karta Współpracy jest  rodzajem umowy regulującej zasady współpracy między daną organizacją a Bankiem Żywności.

Krok 7. Organizacja wypełnia otrzymane dokumenty i odsyła je lub przywozi do Banku Żywności.

Krok 8. Karty Współpracy są podpisywane przez upoważnionego reprezentanta Banku Żywności, a dane z Karty Odbiorcy są wpisywane do systemu magazynowego BŻ.

Krok 9. Organizacja jest informowana telefonicznie o zakończeniu procedury przyjęcia, a także i o możliwości umówienia się na pierwszy odbiór żywności.

Krok 10. Organizacja dzwoni i umawia się na konkretny termin odbioru żywności. Na miejscu dopełniamy ostatnich formalności (przekazanie jednej kopii Karty Współpracy) oraz wyjaśniamy ewentualne sprawy dotyczące dalszej współpracy.

Organizacje, które chcą przystąpić do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD 2014 – 2020, muszą podpisać dodatkową umowę regulującą zasady współpracy dotyczącej otrzymywania i dystrybucji żywności (szczegóły – patrz sekcja PO PŻ FEAD).

Wypełniając wniosek, proszę też pamiętać, że im dokładniej Państwo przedstawią swoją sytuację i działalność  związaną z dożywianiem, tym łatwiej nam podjąć właściwą decyzję.

JAKIE KRYTERIA SĄ BRANE POD UWAGĘ PODCZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKU?

 • Rodzaj działalności organizacji starającej się o przyjęcie do grona odbiorców. Dzielimy organizacje na rozdające paczki żywnościowe, gotujące ciepłe posiłki dla swoich podopiecznych oraz organizacje zajmujące się dziećmi (np. świetlice środowiskowe). Z badań wynika, iż ponad 160 tys. dzieci jest niedożywionych i nie objętych żadnym programem dożywiania. Dlatego w pierwszej kolejności są przyjmowane organizacje dziecięce i przygotowujące ciepłe posiłki.
 • Lokalizacja placówki. Zależy nam, aby trafić do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia. Dlatego chętnie współpracujemy z organizacjami działającymi w miejscach, w których nie ma jeszcze placówek związanych z Bankiem Żywności SOS w Warszawie.
 • Świadczenie pomocy swoim podopiecznym również w innych sferach życiowych. Cenimy sobie współpracę z organizacjami, które oprócz niesienia pomocy żywnościowej, starają się pomagać swoim podopiecznym poprzez inne działania mające na celu wyjście z trudnej sytuacji życiowej. Ważne jest również indywidualne podejście do każdego podopiecznego.
 • Odpowiednie warunki niezbędne do prawidłowego odbioru, magazynowania oraz dystrybucji żywności. Pomieszczenie magazynowe powinno być czyste, suche, wyposażone w regały lub palety służące do składowania żywności oraz urządzenia chłodnicze do przechowywania żywności wymagającej temperatur chłodniczych.
 • Gotowość do regularnej współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie.

Żywność z Banku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Za wdrażenie PO PŻ  w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
 2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
 4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).
po pz logo jpg
logo z flaga jpg

ILOŚĆ I RODZAJ ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU FEAD

W przypadku programu FEAD jesteśmy w stanie przewidzieć asortyment oraz ilość żywności z miesięcznym wyprzedzeniem. Na początku każdego miesiąca organizacja może dowiedzieć się szczegółowo, co i w jakich ilościach zostało jej przyznane do odebrania w danym miesiącu.

Asortyment dostępny w ramach Podprogramu 2015:

13 produktów – artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne (klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy.

Żywność pozyskiwana bezpośrednio od producentów, dystrybutorów, rolników:

Żywność pochodząca z tego źródła, to najczęściej żywność zagrożona zmarnowaniem, z krótkim terminem przydatności do spożycia, produkty wycofane ze sprzedaży z powodu np. błedów marketingowych na opakowaniach. Są to produkty w pełni wartościowe i zdatne do spożycia. Bank pozyskuje i przekazuje artykuły żywnościowe w dużej ilości i różnego rodzaju. Jednak ostatecznie ilość i asortyment otrzymywanej żywności zależy wyłącznie od darczyńców, którzy przekazują produkty zagrożone zepsuciem. Dlatego otrzymanej żywności nie zawsze starcza dla wszystkich organizacji i nie jest możliwe całkowite zaspokojenie ich potrzeb.

Przy podziale żywności uwzględnianych jest wiele czynników:

 1. termin przydatności do spożycia,
 2. charakter działalności odbiorców (gotowanie czy rozdawnictwo),
 3. możliwość wykorzystania żywności –  liczba i rodzaj podopiecznych,
 4. możliwości transportowe,
 5. możliwości magazynowe,
 6. częstotliwość odbiorów – dbamy o sprawiedliwy podział żywności,
 7. wskazówki darczyńców – często darczyńca sam wskazuje, do których organizacji ma trafić przekazana  przez niego żywność.

Zbiórki żywności

Co roku organizujemy dużą zbiórkę żywności przed Świętami Bożego Narodzenia – Świąteczna Zbiórka Żywności. Zbiórka prowadzona jest w marketach przy pomocy wolontariuszy zbierających żywność od klientów sklepów. Dodatkowo zgłaszają się do nas firmy, które przeprowadzają zbiórki żywności w swoich siedzibach i przekazują ją do Banku Żywności, aby następnie trafiła do potrzebujących osób. Żywność  zgromadzona w czasie zbiórek dystrybuowana jest zgodnie z zasadą racjonalności. Zarówno ilość, jak i asortyment żywności pochodzącej ze zbiórek również jest trudny do przewidzenia. Jednak są to najczęściej produkty z długim terminem przydatności do spożycia.

Żywności z sieci handlowych

Oprócz żywności pozyskiwanej od producentów, dystrybutorów, rolników i w czasie zbiórek żywności, nasz Bank pozyskuje jedzenie z sieci handlowych (w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności). Jest to żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia, najczęściej 1-2 dniowym, która została wycofana przez sklep ze sprzedaży. Wśród produktów pozyskanych z tego źródła są najczęściej artykuły świeże jak warzywa, owoce, nabiał, wędliny, mięso, wyroby garmażeryjne. Współpracujące z nami sklepy rozmieszczone są na terenie całego Mazowsza. W codziennej pracy praktykujemy bezpośredni odbiór żywności ze sklepu przez współpracującą z nami organizację. W tym celu należy podpisać z nami dodatkową umowę współpracy, określić zasady odbiory i upoważnić osoby do odbioru produktów z danego sklepu.