Jesteś organizacją i chcesz żywność dla podopiecznych?

JAK NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?

Krok 1. Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, należy wypełnić wniosek według zaproponowanego przez nas schematu oraz uzupełnić go o załączniki.

FS-3.1-1-Wniosek-o-przyjęcie-organizacji

O ile wniosek jest wspólny dla wszystkich starających się o przyjęcie do grona odbiorców, o tyle załączniki różnią się w zależności od charakteru wnioskującej organizacji.

1. Organizacje pozarządowe:
a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 3 miesiące,
b) statut organizacji,
c) rekomendacja z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (lub ewentualnie z jednostki samorządu terytorialnego – np. z gminy) dotycząca Państwa działalności związanej z dożywianiem oraz zasadności współpracy między Państwem a nami.

2. Jednostki wyznaniowe:
a) rejestr z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub innego równorzędnego rejestru,
b) regulamin domu/ośrodka/zakładu,
c) rekomendacja z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (lub ewentualnie z jednostki samorządu terytorialnego – np. z gminy) dotycząca Państwa działalności związanej z dożywianiem  oraz zasadności współpracy między Państwem a nami.

Krok 2. Wypełniony wniosek należy wydrukować i wraz z załącznikami przesłać nam pocztą lub przywieźć osobiście – chodzi o to, by podpisy oraz pieczęcie były oryginalne i czytelne. Proszę pamiętać, że wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Państwa organizacji zgodnie z zapisem w KRS. Wnioski przesłane elektronicznie lub faksem, niekompletne, bez wymaganych załączników, nie są rozpatrywane.

Krok 3. Złożony wniosek jest rejestrowany w bazie komputerowej oraz archiwizowany w postaci papierowej. Ewentualne braki są zgłaszane organizacji wnioskującej z prośbą o ich uzupełnienie.

Krok 4. Kompletny wniosek jest rozpatrywany przez Komisję ds. Odbiorców. Proces rozpatrywania może trwać nawet kilka tygodni, ponieważ niejednokrotnie komisja podejmuje decyzję o uzupełnieniu wniosku o dodatkowe informacje. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, komisja rekomenduje odwiedziny u wnioskującej organizacji.

Krok 5. Po podjęciu przez Komisję ds. Odbiorców wiążącej decyzji, organizacja jest informowana telefonicznie i pisemnie o wyniku postępowania. Organizacja ma prawo odwołać się od decyzji komisji lub ponownie złożyć wniosek w późniejszym terminie.

Krok 6. Organizacja, która została przyjęta wraz z informacją o przyjęciu otrzymuje pocztą Kartę Odbiorcy (formularz dotyczący m.in. magazynów, kuchni, transportu i finansowania) i dwa egzemplarze Karty Współpracy. Karta Współpracy jest  rodzajem umowy regulującej zasady współpracy między daną organizacją a Bankiem Żywności.

Krok 7. Organizacja wypełnia otrzymane dokumenty i odsyła je lub przywozi do Banku Żywności.

Krok 8. Karty Współpracy są podpisywane przez upoważnionego reprezentanta Banku Żywności, a dane z Karty Odbiorcy są wpisywane do systemu magazynowego BŻ.

Krok 9. Organizacja jest informowana telefonicznie o zakończeniu procedury przyjęcia, a także i o możliwości umówienia się na pierwszy odbiór żywności.

Krok 10. Organizacja dzwoni i umawia się na konkretny termin odbioru żywności. Na miejscu dopełniamy ostatnich formalności (przekazanie jednej kopii Karty Współpracy) oraz wyjaśniamy ewentualne sprawy dotyczące dalszej współpracy.

Organizacje, które chcą przystąpić do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD 2014 – 2020, muszą podpisać dodatkową umowę regulującą zasady współpracy dotyczącej otrzymywania i dystrybucji żywności (szczegóły – patrz sekcja PO PŻ FEAD).

Wypełniając wniosek, proszę też pamiętać, że im dokładniej Państwo przedstawią swoją sytuację i działalność  związaną z dożywianiem, tym łatwiej nam podjąć właściwą decyzję.

JAKIE KRYTERIA SĄ BRANE POD UWAGĘ PODCZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKU?

  • Rodzaj działalności organizacji starającej się o przyjęcie do grona odbiorców. Dzielimy organizacje na rozdające paczki żywnościowe, gotujące ciepłe posiłki dla swoich podopiecznych oraz organizacje zajmujące się dziećmi (np. świetlice środowiskowe). Z badań wynika, iż ponad 160 tys. dzieci jest niedożywionych i nie objętych żadnym programem dożywiania. Dlatego w pierwszej kolejności są przyjmowane organizacje dziecięce i przygotowujące ciepłe posiłki.
  • Lokalizacja placówki. Zależy nam, aby trafić do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia. Dlatego chętnie współpracujemy z organizacjami działającymi w miejscach, w których nie ma jeszcze placówek związanych z Bankiem Żywności SOS w Warszawie.
  • Świadczenie pomocy swoim podopiecznym również w innych sferach życiowych. Cenimy sobie współpracę z organizacjami, które oprócz niesienia pomocy żywnościowej, starają się pomagać swoim podopiecznym poprzez inne działania mające na celu wyjście z trudnej sytuacji życiowej. Ważne jest również indywidualne podejście do każdego podopiecznego.
  • Odpowiednie warunki niezbędne do prawidłowego odbioru, magazynowania oraz dystrybucji żywności. Pomieszczenie magazynowe powinno być czyste, suche, wyposażone w regały lub palety służące do składowania żywności oraz urządzenia chłodnicze do przechowywania żywności wymagającej temperatur chłodniczych.
  • Gotowość do regularnej współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie.

.