Archiwum kategorii: FEAD

Podprogram 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021  – czerwiec 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie wszystkich 16 województw Rzeczpospolitej Polskiej która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 – 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁUILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘOPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY414,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ80,43,20
KASZA JĘCZMIENNA20,51,00
KONCENTRAT POMIDOROWY70,161,12
MAKARON JAJECZNY90,54,50
MLEKO UHT515,00
OLEJ RZEPAKOWY414,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE50,31,50
FILET W OLEJU50,170,85
SZYNKA DROBIOWA60,31,80
SZYNKA WIEPRZOWA40,31,20

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, FEAD | Możliwość komentowania Podprogram 2021 została wyłączona

Podsumowanie działań realizowanych w ramach Podprogramu 2020 PO PŻ 2014 – 2020

Zakończyliśmy dystrybucję żywności w ramach Podprogramu 2020. Poniżej prezentujemy efekty działań w ramach tej edycji Programu.

Zaszufladkowano do kategorii FEAD | Możliwość komentowania Podsumowanie działań realizowanych w ramach Podprogramu 2020 PO PŻ 2014 – 2020 została wyłączona

Podsumowanie 2016 roku

W 2016 roku uratowaliśmy przed zmarnowaniem aż 3 306 136 kg żywności (o wartości 18 797465,66 zł). To o 396 kg więcej niż w roku ubiegłym.

 • Najwięcej produktów spożywczych przekazali nam producenci, następnie sieci handlowe oraz rolnicy.
 • Wśród artykułów dominowały napoje, świeże owoce i warzywa, nabiał oraz świeże mięso.
 • Mieliśmy 1491 dostaw do naszego magazynu od 417 dostawców.

Dodatkowo, przyjęliśmy ponad 0,5 mln kg żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

zrodla-pozysk-2016

 

 

Tab. 1 Rejestr pozyskanej żywności w poszczególnych miesiącach.

pozysk-miesiace-2016

 

 • W 2016 roku do grona odbiorców naszego Banku przyjęliśmy  12 placówek (zarówno organizacji pozarządowych, jak i ośrodków pomocy społecznej), w tym 4 mające siedzibę w Warszawie.
 • W 2016 roku zrealizowaliśmy dla naszych odbiorców projekt „Q jakości – rozwój organizacji świadczących pomoc żywnościową”, który był finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu zorganizowaliśmy dla przedstawicieli naszych organizacji partnerskich następujące działania:
  • konferencję Forum Dobrych Praktyk,
  • 2 szkolenia z ochrony danych osobowych,
  • Szkolenie z ewidencji księgowej darów żywnościowych
  • Szkolenie z systemu HACCP,
  • Warsztaty z tworzenia dokumentacji HACCP,
  • Konsultacje indywidualne oraz grupowe z ochrony danych osobowych, księgowości oraz systemu HACCP.

Łącznie w projekcie wzięło udział ok. 200 przedstawicieli 100 organizacji pozarządowych współpracujących z naszym Bankiem Żywności. W ramach tego projektu udało nam się również opracować 10 ksiąg HACCP dla organizacji zajmujących się żywieniem zbiorowym. http://bzsos.pl/2010/forum-dobrych-praktyk/

 • W 2016 roku rozpoczęliśmy również kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016. Do Programu przystąpiły 43 organizacje pozarządowe i ośrodki pomocy społecznej. W ramach programu realizowaliśmy warsztaty żywieniowo-kulinarne oraz finansowe. http://bzsos.pl/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020/
Zaszufladkowano do kategorii Bank Żywności SOS, FEAD, Projekty Edukacyjne | Możliwość komentowania Podsumowanie 2016 roku została wyłączona

Lista OPL biorących udział w programie

LP.ORGANIZACJADANE KONTAKTOWE
1Dom Nazaret dla Samotnych Matek z Dziećmi
Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
ul. Słowackiego 17a
05-400 Otwock
022 779 58 30
2Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat
Oddział w Warszawie
ul. Siennicka 48, 04 - 393
Warszawa
022 813 22 15
3Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom ul. Sewerynów 8, 00-331 Warszawa22 826 94 50
4Fundacja Uczniowie Marka Kotańskiego
Nikt Nie Jest Sam
Rokitno 20,
05-870 Błonie
022 802 10 02
5Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Lipiny, Dębowce, Borki, Lipiny 71, 05-317 Jeruzal025 752 33 20
6Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa022 760 86 40
7Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
ul. Targowa 82
03-438 Warszawa
022 619 85 01
8Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci
Dzieci i Młodzieży ATN
ul. Geodetów 6 lok. 101
02-396 Warszawa
022 823 84 30
9Mokotowskie Hospicjum
św. Krzyża
ul. Magazynowa 14
02-652 Warszawa
022 224 44 54
10Fundacja Pomocy Społecznej EVA
ul. Białobrzeska 5
02-379 Warszawa
022 659 15 08
11Stowarzyszenie Społeczników
Ariadna
ul. Warchałowskiego 6, 02-776
Warszawa
022 448 50 45
12Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Powiatu Garwolińskiego „Razem Łatwiej”, ul. Batalionów Chłopskich 15, 08-400 Garwolin510 122 262
13Fundacja Damy radę, ul. Garażowa 4, 02 - 651 Warszawa 022 323 72 10, 022 323 72 11
14Stowarzyszenie Gemini
MiM
ul. Brzozowa 6 Kąty
05-532 Baniocha
503 004 835
15Punkt Pomocy Dorażnej HOMELESS Puławska róg Rzymowskiego, 02 - 697 Warszawa22 843 84 03
16Świetlica Socjoterapeutyczna im. Bł. Jana Pawła II, ul. Zgoda 14, Piaseczno022 756 83 37
17Fundacja Sławek, ul. Gubinowska 7/57, 02-956 Warszawa022 258 19 97
18Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Nasza Gmina Somianka", Somianka - Parcele 16B, 07 - 203 Somianka 29 741 87 96 wew. 49
19Stowarzyszenie "W stronę słońca", ul. Bielińskiego 1, 05-480 Karczewpomockarczew@wp.pl
20Fundacja Dzieci Mazowsza, al.. Krakowska 14, 05-820 Piastów500 396 764, 730 008 009
21Fundacja Dialogu i Tolerancji, ul. Jakuba Jasińskiego 6/12, 03-705 Warszawa530 222 013, 880 219 117
22Fundacja Gwiazdka, ul. Hetmańska 65, 05-120 Legionowo609 105 448
23Stowarzyszenie Qźnia
05-230 Kobyłka
Zaciszna 22
515 769 628
24Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrówku, ul. Mickiewicza 25, 07-132 Ostrówek025 675 52 37
25Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, ul. Chlubna 9a-9d, 03-51 Warszawa604 930 292
26Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 66, 05-506 Lesznowola022 757 92 32 wew. 235
27Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 m. 36, 01-205 Warszawa022 794 02 97
28TPD Oddział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 3/1, Ostrów Mazowiecka500 295 056
29Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy Parafii św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa022 826 89 10
30Zgromadzenie Księży Rogacjonistów Serca Jezusowego, ul. Stroma 30, 01-100 Warszawa022 836 80 00
31Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Klembów, UL. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów029 777 92 40
32Stowarzyszenie Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu, 05-254 Kuligów, Warszawska 14, gm Dąbrówkapomocwdoliniedolnegobugu@gmail.com
33Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Spokojna jesień" w Urlach, uk. Krzywa 38, 05-281 Urle025 675 48 91
34Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Dom Ciepła
ul. Republikańska 19
04-404 Warszawa
022 611 88 04
35Fundacja Kolos ul.Rolna 185, 02-279 Warszawakolos@kolos.org.pl
36Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew 046 864 26 17
37Zarząd Gminny TPD Pomiechówek, ul. Kilińskiego 3, 05-180 Pomiechówek502 471 535
38Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Bielany, ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa022 834 76 98
39Parafia pw. Św. Izydora w Markach, al.. J. Piłsudskiego 93, 05-270 Marki022 781 10 51
40Stowarzyszenie ANTIDOTUM, ul. Janowo 42, 05-180 Pomiechówek022 785 50 24
41Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas", ul. Północna 18, 05-870 Bramki022 725 80 34
42Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnica Wawer Warszawa, ul. Planetowa 35, 04-834 Warszawa022 872 46 25
43Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Garwolińska 16a, 08-443 Sobienie - Jeziory025 685 80 69
44Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babic022 722 90 11
45Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Niepokalanów ul. O.M. Kolbe 5, 96-515 Teresin
46Warszawka Misja Ochotnicza ul.Elizy Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno 022 499 18 80
47Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Julin"
Marii Konopnickiej 6 lok. 17, 07-130 Łochów
48Stowarzyszenia Samopomocy Bursy Im.Hansa Kofoeda ul.Lniana 1 03-889 Warszawa022 678 53 52
49Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści w Łaźniewie al.Księży Orionistów 1, 05-870 Błonie Wieś022 731 99 34
50Caritas Parafii św.Stanisława B.M. w Siennicy, ul. Mińska 34, 05-332 Siennica25 757 22 93
51Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka22 763 42 72
52Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie ul.Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów22 727 05 26
53Caritas Parafii Św. Józefa Robotnika Księża Orioniści, ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin
54Fundacja "Opoka", ul. Wiązowska 75B, 05-420 Józefów
55Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów22 783 69 04

po pz logo jpg logo z flaga jpg

Zaszufladkowano do kategorii FEAD | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Lista OPL biorących udział w programie została wyłączona