Żywność z Banku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Za wdrażenie PO PŻ  w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
 2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
 4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

po pz logo jpg logo z flaga jpg

ILOŚĆ I RODZAJ ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU FEAD

W przypadku programu FEAD jesteśmy w stanie przewidzieć asortyment oraz ilość żywności z miesięcznym wyprzedzeniem. Na początku każdego miesiąca organizacja może dowiedzieć się szczegółowo, co i w jakich ilościach zostało jej przyznane do odebrania w danym miesiącu.

Asortyment dostępny w ramach Podprogramu 2015:

13 produktów – artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne (klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy.

Żywność pozyskiwana bezpośrednio od producentów, dystrybutorów, rolników:

Żywność pochodząca z tego źródła, to najczęściej żywność zagrożona zmarnowaniem, z krótkim terminem przydatności do spożycia, produkty wycofane ze sprzedaży z powodu np. błedów marketingowych na opakowaniach. Są to produkty w pełni wartościowe i zdatne do spożycia. Bank pozyskuje i przekazuje artykuły żywnościowe w dużej ilości i różnego rodzaju. Jednak ostatecznie ilość i asortyment otrzymywanej żywności zależy wyłącznie od darczyńców, którzy przekazują produkty zagrożone zepsuciem. Dlatego otrzymanej żywności nie zawsze starcza dla wszystkich organizacji i nie jest możliwe całkowite zaspokojenie ich potrzeb.

Przy podziale żywności uwzględnianych jest wiele czynników:

 1. termin przydatności do spożycia,
 2. charakter działalności odbiorców (gotowanie czy rozdawnictwo),
 3. możliwość wykorzystania żywności –  liczba i rodzaj podopiecznych,
 4. możliwości transportowe,
 5. możliwości magazynowe,
 6. częstotliwość odbiorów – dbamy o sprawiedliwy podział żywności,
 7. wskazówki darczyńców – często darczyńca sam wskazuje, do których organizacji ma trafić przekazana  przez niego żywność.

Zbiórki żywności

Co roku organizujemy dużą zbiórkę żywności przed Świętami Bożego Narodzenia – Świąteczna Zbiórka Żywności. Zbiórka prowadzona jest w marketach przy pomocy wolontariuszy zbierających żywność od klientów sklepów. Dodatkowo zgłaszają się do nas firmy, które przeprowadzają zbiórki żywności w swoich siedzibach i przekazują ją do Banku Żywności, aby następnie trafiła do potrzebujących osób. Żywność  zgromadzona w czasie zbiórek dystrybuowana jest zgodnie z zasadą racjonalności. Zarówno ilość, jak i asortyment żywności pochodzącej ze zbiórek również jest trudny do przewidzenia. Jednak są to najczęściej produkty z długim terminem przydatności do spożycia.

Żywności z sieci handlowych

Oprócz żywności pozyskiwanej od producentów, dystrybutorów, rolników i w czasie zbiórek żywności, nasz Bank pozyskuje jedzenie z sieci handlowych (w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności). Jest to żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia, najczęściej 1-2 dniowym, która została wycofana przez sklep ze sprzedaży. Wśród produktów pozyskanych z tego źródła są najczęściej artykuły świeże jak warzywa, owoce, nabiał, wędliny, mięso, wyroby garmażeryjne. Współpracujące z nami sklepy rozmieszczone są na terenie całego Mazowsza. W codziennej pracy praktykujemy bezpośredni odbiór żywności ze sklepu przez współpracującą z nami organizację. W tym celu należy podpisać z nami dodatkową umowę współpracy, określić zasady odbiory i upoważnić osoby do odbioru produktów z danego sklepu.