Żywność z Banku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Za wdrażenie PO PŻ  w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
 2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
 4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

po pz logo jpg logo z flaga jpg

ILOŚĆ I RODZAJ ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU FEAD

W przypadku programu FEAD jesteśmy w stanie przewidzieć asortyment oraz ilość żywności z miesięcznym wyprzedzeniem. Na początku każdego miesiąca organizacja może dowiedzieć się szczegółowo, co i w jakich ilościach zostało jej przyznane do odebrania w danym miesiącu.

Asortyment dostępny w ramach Podprogramu 2015:

13 produktów – artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne (klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy.

Żywność pozyskiwana bezpośrednio od producentów:

Bank stara się pozyskać oraz przekazać artykuły żywnościowe w dużej ilości i różnego rodzaju. Jednak ostatecznie ilość i asortyment otrzymywanej żywności zależy wyłącznie od darczyńców, którzy przekazują produkty zagrożone zepsuciem. Dlatego otrzymanej żywności nie zawsze starcza dla wszystkich organizacji i nie jest możliwe całkowite zaspokojenie ich potrzeb.

Przy podziale żywności uwzględnianych jest wiele czynników:

 1. termin przydatności do spożycia,
 2. charakter działalności odbiorców (gotowanie czy rozdawnictwo),
 3. możliwość wykorzystania żywności –  liczba i rodzaj podopiecznych,
 4. możliwości transportowe,
 5. możliwości magazynowe,
 6. częstotliwość odbiorów – dbamy o sprawiedliwy podział żywności,
 7. wskazówki darczyńców – często darczyńca sam wskazuje, do których organizacji ma trafić przekazana  przez niego żywność.

Zbiórki żywności

Kilka razy w roku Bank Żywności SOS w Warszawie organizuje Publiczne Zbiórki Żywności. Są to: Akcja JAJO, Podziel się Posiłkiem oraz Świąteczna Zbiórka Żywności. Dodatkowo zgłaszają się do nas firmy, które przeprowadzają zbiórki żywności w swoich siedzibach i przekazują ją do Banku Żywności, aby następnie trafiła do potrzebujących osób. Żywność  zgromadzona w czasie zbiórek dystrybuowana jest zgodnie z zasadą racjonalności. Zarówno ilość, jak i asortyment żywności pochodzącej ze zbiórek również jest trudny do przewidzenia.

WOW (embargo)

Bank Żywności przekazuje Partnerom nieodpłatnie produkty rolne w oznakowanych bezzwrotnych opakowaniach (maksymalnie 15kg produktów rolnych – owoców i warzyw, w tym maksymalnie 10 kg jabłek na osobę miesięcznie).