RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych darczyńców informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bank Żywności SOS w Warszawie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów 1.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  1. Realizacji umowy darowizny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  1. Wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny– art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych oraz banków obsługujących płatności.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym dokonano darowizny lub udzielono wsparcia.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania darowizny, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
W związku z korzystaniem z działań towarzyszących w ramach programu Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa” i przekazaniem danych osobowych,  informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Bank Żywności SOS w Warszawie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów 1.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących realizowanego w Podprogramie 2019 – art. 6 ust.1 lit r RODO.

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, tj. innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w tym: MRPiPS, ARiMR, KOWR, Federacji Polskich Banków Żywności oraz innym podmiotom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. . Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów, tj. przez okres realizacji Programu – do czasu zatwierdzenia sprawozdania końcowego przez Komisję Europejską oraz 5 lat po zatwierdzeniu sprawozdania. Sprawozdanie Końcowe jest składane do KE z dniem 30 września 2024 r.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego Administratorowi.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.