TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI BANK ŻYWNOŚCI SOS
W WARSZAWIE

Rozdział I

 § 1

 1. Fundacja nosi nazwę: Bank Żywności SOS w Warszawie
 2. Fundacja została ustanowiona przez fundatorów:

Nathalie Renee Bolgert – w imieniu własnym
Krystyna Boniecka – w imieniu własnym
Anna Durufle – Łozińska – w imieniu własnym
Marek Stanisław Józefowicz – w imieniu własnym
Leszek Jerzy Puścian – w imieniu własnym
Paula Sawicka – w imieniu własnym
Czesław Ignacy Jurczyszyn – w imieniu własnym
Józef Krawiecki – w imieniu własnym
Małgorzata Anna Chmielewska – w imieniu własnym
Tomasz Stanisław Kaźmierczak – w imieniu własny
Krzysztof Piotr Stanowski – w imieniu własnym
Halina Lipke – w imieniu własnym oraz Biura Obsługi Inicjatyw Samopomocowych
Wojciech Maria Onyszkiewicz – w imieniu własnym oraz Fundacji „Pomoc Społeczna SOS”
Andrzej Stanisław Borowski – w imieniu Fundacji „Pomoc Społeczna SOS”
Marzena Dębek – w imieniu Fundacji Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych
Paweł Stanisław Jordan – w imieniu Biura obsługi Inicjatyw Samopomocowych
Waldemar Piasecki, Piotr Uzbiak – w imieniu Fundacji Wiedzy Wedyjskiej

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Reguły w gminie  Michałowice, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim.

 

§ 4

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.

 

§ 5

Ministrem nadzorującym, ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

 

§ 6

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

 

§ 7

Fundacja może tworzyć oddziały terenowe.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celami Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności:
a) zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;
b) pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem;
c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej;
d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;
e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności.

 

§ 9

Zadania swoje Fundacja realizuje przez:
a) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej;
b) gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym;
c) działalność edukacyjną, oświatowa i wydawniczą dotyczącą celów działania Fundacji;
d) zakładanie placówek opiekuńczych i szkoleniowych pozwalających na realizację i popularyzacje celów Fundacji;
e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej;
f) udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;
g) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z celami Fundacji działającymi w Polsce i innych krajach;
h) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

 1. gromadzenia żywności i jej rozdziału między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej; udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;
 2. działalności edukacyjnej i oświatowej,
 3. działalności wydawniczej dotyczącą celów działania Fundacji;

 

Rozdział III

Majątek i dochody

§ 10

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości, nieruchomości i składniki niematerialne przekazywane przez fundatorów oraz uzyskane w toku działalności.

 

§ 11

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.

 

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów.
 2. Subwencji.
 3. Majątku ruchomego i nieruchomego.
 4. Odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.
 5. Zbiórek publicznych.
 6. Dotacji,

§ 13

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

 

§ 14

W Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Władze

§ 15

Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

 

§ 16

Rada Fundacji

 1. Radę Fundacji stanowią osoby prawne i fizyczne przyjęte przez Radę zgodnie z zasadami określonymi w §16 pkt. 2b.
 2. Fundatorami mogą być osoby fizyczne i prawne.
  a) każda osoba prawna reprezentowana jest w Radzie przez jednego przedstawiciela (z prawem jednego głosu).
  b) decyzja o przyjęciu nowej osoby fizycznej lub prawnej w poczet Rady zapada uchwałą większości dwóch trzecich głosów obecnych, uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy Rady;
  c) udział w pracach Rady jest społeczny;
 3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
  a) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej;
  b) ustąpienia na własną prośbę;
  c) decyzją Rady skreśla się z listy członków Rady, którzy:
  – uporczywie lub w rażący sposób działają na szkodę Fundacji lub niezgodnie z jej Statutem i celami;
  – nie uczestniczą w pracach Rady przez okres co najmniej 2 lata.
 4.  Nie można łaczyć członkostwa w Radzie Findacji z członkostwem w Zarządzie.
 5. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 8.  Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu:
  a) wypadku wyboru członka Rady do Zarządu Fundacji – na okres czasu jego pracy w Zarządzie;
  b) na czas pracy za wynagrodzeniem dla Fundacji.
 9.  Decyzja o skreśleniu z listy członków Rady podejmowana jest uchwałą większości dwóch trzecich głosów obecnych, uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 10. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego i dwóch jego zastępców.
 11. Do kompetencji Rady należy:
  a) określanie kierunków działalności Fundacji i czuwanie nad prawidłowością działania Zarządu;
  b) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz jego członków, wybór prezesa i wiceprezesów, uchylanie uchwał Zarządu;
  c) akceptowanie rocznego planu działalności Zarządu;
  d) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu, dokonywanie oceny jego działalności;
  e) powoływanie sekcji tematycznych i komisji problemowych złożonych z osób współpracujących w realizacji celów Fundacji;
  f) uchwalanie zmian Statutu;
  g) podejmowanie uchwal o likwidacji Fundacji;
  h) podejmowanie uchwal o łączeniu z innymi fundacjami lub stowarzyszeniu z federacjami krajowymi i międzynarodowymi;
  i) w innych sprawach wskazanych w Statucie.
 12.  Zwyczajne posiedzenie Rady zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż dwa razy w roku na wniosek Zarządu. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu.
 13. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady, w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od momentu wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady można rozpatrywać tylko te sprawy, dla których została ona zwołana.

 

§ 17

Zarząd

 1. W skład Zarządu wchodzi 3-5 osób w tym Prezes i 2 Wiceprezesów.
 2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
  a) Rada Fundacji ma prawo odwoływania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie;
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżąca praca Fundacji;
  b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji dla Rady Fundacji;
  e) nadzór nad majątkiem Fundacji;
  f) powoływanie Dyrektora Fundacji o kompetencjach Dyrektora Zakładu Pracy, tworzenie i likwidacja zakładów Fundacji, oddziałów terenowych i powoływanie kierowników tych jednostek;
  g) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
  h) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad ich wynagradzania;
  i) do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 4. Zebrania Zarządu powołuje się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 5. Zarząd pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Do pierwszego Zarządu Fundatorzy wybrali następujące osoby:
  a) Prezes -Wojciech Onyszkiewicz
  b) Wiceprezes -Nathalie Bolgert
  c) Wiceprezes -Czesław Jurczyszyn
  d) Członek Zarządu -Halina Lipke
  e) Członek Zarządu -Józef Krawiecki

 

§ 18

 1. Wszystkie decyzje Rady Fundacji i Zarządu podejmowane są w drodze uchwały w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów przy obecności powyżej polowy uprawnionych do głosowania (o ile Statut nie stanowi inaczej).
 2. Głosowanie tajne przewodniczący posiedzenia Zarządu /Rady zarządza w sprawach wyborów personalnych a także w innych sprawach na wniosek co najmniej 1 osoby uprawnionej do udziału w zebraniu z głosem stanowiącym.
 3. Powoływanie Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 4. Posiedzenie Rady i Zarządu jest protokołowane.
 5. Między członkiem Rady Fundacji, a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 19

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza

§ 20

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Fundacja może posiadać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego.
 3. Kierunki prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określa Rada Fundacji.
 4. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Fundacji

§ 21

 1. Zmiana Statutu nie może prowadzić do zmiany lub usunięcia celów Fundacji określonych w §8. Może natomiast prowadzić do poszerzenia celów o dalsze.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, likwidacji Fundacji oraz łączenie się z innymi organizacjami lub wchodzenie w skład federacji zapadają na posiedzeniu Rady Fundacji uchwałą większością dwóch trzecich głosów obecnych uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej dwóch trzecich składu Rady.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
  c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
  f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
  g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
  h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 22

Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.