Władze Banku

Władzę w Fundacji pełni Rada i Zarząd. Radę Fundacji stanowią Fundatorzy oraz osoby prawne przez nią przyjęte. Udział w Radzie jest traktowany jako praca społeczna. Kierują nią Przewodniczący i dwoje jego zastępców. Do jej kompetencji należy: określanie kierunków działania Fundacji, powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz sprawowanie nad nim kontroli.

Skład Rady Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie

Przewodnicząca:
Ewa Szymczak

Członkowie:
Magda Dębkowska
Joanna Krasnodębska
Jacek Wojnarowski
Paweł Stanisław Jordan
Czesław Ignacy Jurczyszyn
Wojciech Maria Onyszkiewicz
Jolanta Sobczak
Fundacja „Pożywienie Darem Serca”

 

Zarząd Fundacji
Władzą wykonawczą w Fundacji jest Zarząd. Na jego czele stoi Prezes i/lub Wiceprezesi. Zarząd ma prawo podejmować decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla kompetencji Rady. Praktycznie oznacza to, iż Zarząd kieruje bieżącą pracą Fundacji: uchwala wewnętrzne regulaminy, zatrudnia personel, reprezentuje Fundację na zewnątrz i sprawuje nadzór nad jej majątkiem, przyjmuje i rozlicza subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

Skład Zarządu Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie

Magdalena Krajewska – Prezes Zarządu
Agnieszka Deja – Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Strzelecki – Wiceprezes Zarządu
Beata Macios – Członek Zarządu