Wolontariat

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.  Pracują m. in. w organizacjach pozarządowych- to wolontariusze.

Źródła słowa wolontariat należy upatrywać w tradycji łacińskiej. Voluntas tłumaczy się jako dobrowolność albo dobrą wolę. Wolontariat oznacza zatem pracę podejmowaną z dobrej woli, której nie musi się podejmować każdy. Defi nicja ta podkreśla szacunek do wolności jednostki, jej samostanowienia, twórczości i aktywności1. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art.3. ust.1 defi niuje działalność pożytku publicznego jako
„działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych”. Obejmuje ona m.in. „aktywność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocję i organizację wolontariatu, a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Wolontariat jest dziś „formą budowania świadomego i otwartego społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania wszelkim negatywnym zjawiskom społecznym”.

Rodzaje wolontariatu:
• wolontariat stały – społecznik w sposób stały, długookresowy współpracuje z Bankiem Żywności i regularnie wykonuje prace na jej rzecz.
• wolontariat akcyjny – ochotnicy są zatrudniani przy jednorazowej lub cyklicznej akcji (np. zbiórki żywności)
• praktyki i staże – gdy są  podejmowane dobrowolnie i nieodpłatne.

(źródło: Leszczyński S., 2012, Wolontariat – definicja, typy, readaptacja społeczna)

OGŁOSZENIA O WOLONTARIACIE:

Kontakt: bzsos@bzsos.pl, tel. 22 753-85-00

Poradnik dla wolontariuszy

logo miasto, muw, mum