Zwolnienia z VAT

Z dniem 1 października 2013 r. weszła w życie poprawka do art. 43 ust. 1 pkt. 16 o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Obecnie z podatku od przekazanej żywności w darowiźnie zwolnieni są wszyscy darczyńcy tj. producenci, dystrybutorzy, hurtownicy, rolnicy etc.

W obrębie podatków dochodowych zmiany umożliwiają zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości artykułów spożywczych w przypadku ich darowania na rzecz wyspecjalizowanych organizacji społecznych.

Dzięki zmianom w przepisach żywność w formie darowizny będzie mógł przekazać sklep, hurtownia czy firma cateringowa. Rozszerzony krąg podmiotów zwolnionych z vat od darowanej żywności oznacza mniej niszczonych produktów spożywczych i większe wsparcie świadczone przez organizacje charytatywne. Federacja Polskich Banków Żywności podaje, że w sieciach handlowych rocznie marnuje się nawet kilkaset tysięcy ton dobrych produktów spożywczych.

Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 5 września 2013 r. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000102701.pdf

Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT przy darowiźnie żywności?

Żywność może być darowana jedynie instytucjom posiadającym statut organizacji pożytku publicznego (OPP). Status możesz sprawdzić na stronie Krajowego Rejestru Sądowego oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia z VAT-u jest także prowadzenie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokument przekazania darowizny może mieć formę:

  • protokołu zdawczo-odbiorczego
  • dokumentu WZ (wydania z magazynu)
  • faktury wewnętrznej
  • umowy darowizny (stosowanej zwykle przy znaczących darowiznach o dużej wartości)

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie poprawka do ustawy z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług:

W art. 1 w pkt 33, w art. 33:
– w ust. 1 dodany został pkt 16 w brzmieniu:
„dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, przez producenta, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych, będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.”

– dodana została lit. f) w brzmieniu:
„12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16 stosuje się pod warunkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji przez dokonującego dostawy towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.”

W art. 1 w pkt 40 po lit. a) dodana została lit. aa) w brzmieniu:
„aa) w ust. 8 pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
3) dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16”.

Uzasadnienie:
Wprowadzona została preferencja dla podatników będących producentami, którzy przekazują bezpłatnie produkty spożywcze dla organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Podatek dochodowy

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie poprawki do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zm.) wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) w art. 16 w ust. 1 pkt 14 otrzymał brzmienie:

„14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej
a także kosztów wytworzenia lub kosztów nabycia artykułów spożywczych, wód mineralnychi napojów bez-alkoholowych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przezna-czeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.”

2) w art. 18 dodany został ust. 1k w brzmieniu:

„1k. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14.”

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 1 pkt 11 otrzymał brzmienie:

„11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem kosztów wytworzenia lub kosztów nabycia artykułów spożywczych, wód mineralnych i napojów bezalkoholowych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.”

2) w art. 26 dodany został ust. 6f w brzmieniu:
„6f. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11.”.

Uzasadnienie:
Wprowadzona została preferencja dla podatników będących producentami i dystrybutorami, którzy przekazują bezpłatnie produkty spożywcze dla organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

 

Efekty

Zmiany znoszą negatywne konsekwencje na gruncie VAT oraz podatków dochodowych dla podmiotów pragnących spożytkować w sposób społecznie pożyteczny posiadane towary żywnościowe, które nie mogą zostać efektywnie zbyte w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej.
Nowelizacja ustawy o VAT zakłada, że nieodpłatne przekazania żywności pozostawać będą poza zakresem opodatkowania VAT w przypadku ich dokonania na rzecz wyspecjalizowanych organizacji społecznych, zajmujących się statutowo walką z istotnym problemem, jakim jest niedożywienie.
W obrębie podatków dochodowych zmiany umożliwiają zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości artykułów spożywczych w przypadku ich darowania na rzecz wyspecjalizowanych organizacji społecznych. Wartość darowizny podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jest ograniczona do kosztów wytworzenia lub nabycia darowanych artykułów spożywczych.