Wolontariat

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.  Pracują m. in. w organizacjach pozarządowych- to wolontariusze.

Źródła słowa wolontariat należy szukać w tradycji łacińskiej. Voluntas tłumaczy się jako dobrą wolę lub dobrowolność . Wolontariat oznacza zatem pracę podejmowaną z dobrej woli, której nie musi się podejmować każdy. Definicja ta podkreśla szacunek do wolności jednostki, jej samostanowienia, twórczości
i aktywności1. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art.3. ust.1 definiuje działalność pożytku publicznego jako „działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych”. Obejmuje ona m.in. „aktywność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocję i organizację wolontariatu, a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Wolontariat jest dziś „formą budowania świadomego i otwartego społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania wszelkim negatywnym zjawiskom społecznym”.

Rodzaje wolontariatu:
• wolontariat stały – wolontariusz w sposób stały, długookresowy współpracuje z Bankiem Żywności i regularnie wykonuje prace na jej rzecz
• wolontariat akcyjny – ochotnicy są zatrudniani przy jednorazowej lub cyklicznej akcji (np. zbiórki żywności)
• praktyki i staże – gdy są  podejmowane dobrowolnie i nieodpłatne.

_DSC7405 Swiateczna Zbiorka Zywnosci 2013 smak5

OGŁOSZENIA o wolontariacie:

Kontakt: bzsos@bzsos.pl, tel. 22 753-85-00

Poradnik dla wolontariuszy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.