Obowiązek informacyjny w związku z  przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Bank Żywności SOS w Warszawie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów 1.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. St. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów 1.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
 5. przekazywania informacji o zbiórkach żywności, działaniach fundraisingowych, kampaniach i programach pomocowych oraz bieżącej działalności statutowej Administratora– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 6. realizacji umowy darowizny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym dokonano darowizny lub udzielono wsparcia;
 7. wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym dokonano darowizny lub udzielono wsparcia;
 8. podziękowania za udzielone wsparcie, w tym wysłania podziękowania drogą pocztową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO- dane osobowe będą przechowywane przez rok od udzielonego wsparcia na potrzeby podziękowania i przesłania informacji o działaniach sfinansowanych z darowizn przez Administratora;
 9. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od dokonania darowizny.

W przypadku ponownego przekazania darowizny na rzecz Administratora oraz jednoczesnym  niezaznaczeniu zgody na otrzymywanie informacji o działaniach Administratora, zgoda wyrażona pierwotnie pozostaje aktualna. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt
z Administratorem.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych, Caltha – Krzewski, Potempski Sp.J., PayU S.A. oraz banków obsługujących płatności.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania darowizny, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora. Zgoda na przekazywanie informacji w formie newslettera kontakt jest dobrowolna. Zgoda na otrzymywanie informacji o działalności Administratora jest dobrowolna.
 7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.